top of page

Η κατοχύρωση εμπορικού σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.

Παρακάτω συνοψίζεται η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση για κατοχύρωση σηματος.

Το εμπορικό σήμα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο για μία επιχείρηση και η κατοχύρωση εμπορικού σήματος είναι η διαδικασία προστασίας του κεφαλαίου επωνυμίας. Ανάλογα με το περιοχικό εύρος προστασίας του εμποερικού σήματος που απαιτεί μία επιχείρηση μπορεί να κατοχυρώση το σήμα της στην Γερμανία, την Ευρώπη ή παγκοσμίως.

Κατοχύρωση εμπορικού σήματος σε Εθνικό Επίπεδο

Με τον Νόμο περί Σημάτων η διαδικασία κατοχύρωσης περιλαμβάνει τα κάτωθι στάδια: 

1. Αρχικά το εν δυνάμει εμπορικό σας σήμα ταξινομείται σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών. 

2. Στη συνέχεια διενεργείται ένας νομικός προέλεγχος, προκειμένου να εξεταστεί η διαθεσιμότητα του σήματος για τις κλάσεις που σας ενδιαφέρουν.

3. Για την κατοχύρωση εθνικού σήματος κατατίθεται αίτηση στην ανάλογη υπηρεσία.

4. Η αίτηση λαμβάνει αριθμό, ημερομηνία και ώρα κατάθεσης και καταχωρείται στο μητρώο σημάτων. Για κάθε δήλωση δημιουργείται μία καρτέλα, το περιεχόμενο της οποίας είναι συγκεκριμένο και η οποία κατ’ ελάχιστο περιέχει τα εξής στοιχεία: αριθμό δήλωσης, ονοματεπώνυμο του καταθέτη και ώρα κατάθεσης δήλωσης, αποτύπωση του εμπορικού σήματος καθώς και αναφορά με χρονολογική σειρά στις αποφάσεις που εκδίδονται επί της δήλωσης κατάθεσης, τις ανακοπές, τις προσφυγές, τις αιτήσεις έκπτωσης και ακυρότητας στις πράξεις που εγγράφονται επί του σήματος.

5. Στη συνέχεια η Υπηρεσία Σημάτων και ο αρμόδιος εξεταστής εξετάζει εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της εν λόγω δήλωσης κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

6. Εάν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις αποδοχής της δήλωσης εμπορικού σήματος, τότε η δήλωση γίνεται δεκτή και δημοσιεύεται η σχετική απόφαση.

7. Εάν εγερθούν αντιρρήσεις από την Υπηρεσία Σημάτων, ο καταθέτης θα κληθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός να καταθέσει παρατηρήσεις.

 

Κοινοτικό Επίπεδο

Η διαδικασία κατοχύρωσης κοινοτικού σήματος έχει επιταχυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο υπερστόχος του Κοινοτικού Γραφείου Σημάτων είναι να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία εντός του χρονικού διαστήματος των 26 εβδομάδων [σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανακοπή από τρίτο μέρος (opposition)], κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι παρέχει προστασία αυτομάτως και ταυτόχρονα σε 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διαδικασία έχει ως εξής:

1.Αρχικά κατατάσσεται το κοινοτικό σήμα σε κλάσεις. Οι κλάσεις είναι κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, στις οποίες ταξινομείται το κάθε σήμα. Σκόπιμο είναι να επιλέγονται με προσοχή και να είναι σαφείς και ορισμένες, προκειμένου να μην συμπλέκονται με το περιεχόμενο άλλων κλάσεων παραπλήσιων σημάτων. Άλλως ειπείν, η εξειδίκευσή τους προστατεύει εν τέλει τον δικαιούχο του σήματος, ο οποίος αποφεύγει τη γέννηση τυχόν κινδύνου σύγχυσης με άλλα παραπλήσια σήματα. 

2.Στη συνέχεια γίνεται ο νομικός προέλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν το προς κατοχύρωση κοινοτικό σήμα είναι διαθέσιμο για τις συγκεκριμένες κλάσεις.

3. Στη συνέχει κατατίθεται αίτηση κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος και λαμβάνεται αριθμός κοινοτικού σήματος.

4. Με την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης του κοινοτικού σήματος εκκινεί η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εντός της οποίας θα πρέπει να κατατεθούν τα τέλη κατοχύρωσης (registration fees) με έμβασμα σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό του Κοινοτικού Γραφείου στο Αλικάντε της Ισπανίας. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα, δεν ακυρώνεται η αίτηση, απλά ως ημερομηνία κατάθεσης δεν λαμβάνεται η υπόψη η πραγματική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης αλλά αυτή της κατάθεσης των τελών.

5. Στη συνέχεια ο φάκελος ακολουθεί την εσωτερική διαδικασία δημοσίευσης του Κοινοτικού Γραφείου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η αίτηση και εάν πληρούνται όλα τα τυπικά στοιχεία, γίνεται σε πρώτο στάδιο αποδεκτή. Εάν δεν πληρούνται, η αίτηση απορρίπτεται.

6. Ύστερα εξετάζεται η διαθεσιμότητα του συγκεκριμένου κοινοτικού σήματος για τις συγκεκριμένες κλάσεις. Εάν υπάρχει διαθεσιμότητα και δεν βρεθεί κανένα παραπλήσιο προγενέστερα κατοχυρωμένο σήμα για τις ίδιες κλάσεις, γίνεται αποδεκτό το σήμα σε δεύτερο στάδιο.

7. Δημοσιεύεται το σήμα και κοινοποιείται τοις πάσι.

8. Ακολουθεί μία διαδικασία διαπραγματεύσεων κατά την οποία τρίτα μέρη που θεωρούν ότι το επίδοξο σήμα ομοιάζει με το δικό τους εγείρουν αντιρρήσεις.

9. Εάν τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήσουν μεταξύ τους, η διαδικασία ολοκληρώνεται και το σήμα κατοχυρώνεται. Διαφορετικά ακολουθείται ο δρόμος της ανακοπής (opposition).

Διεθνές Σήμα

Η κατοχύρωση σήματος σε διεθνές επίπεδο γίνεται ταυτόχρονα για πολλές χώρες ή μία μία ξεχωριστά. Η διαδικασία εκτελείται με κατάθεση σχετικού αιτήματος στη Wipo και απαιτεί μεγάλη εμπειρία καθώς οι εταιρείες που εμπλέκονται είναι πολλές και συχνά εγείρονται αντιρρήσεις (κυρίως από Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες εταιρείες).

Η κατοχυρωση εμπορικου σηματος είναι μια διαδικασία σύνθετη και απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί καθώς μία λάθος περιγραφή σε μία υπηρεσία δύναται να πυροδοτήσει διαδικασία αντιρρήσεων από ισχυρές εταιρείες του παγκόσμιου στερεώματος.

Για τον παραπάνω λόγο πρίν προβείτε στην έναρξη της διαδικασίας κατοχύρωσης του σήματός σας, επικοινωνήστε μαζί μας.

bottom of page